Serveis Comptables

Assessorament, planificació i revisió comptable:

  • anàlisi de balanços i comptes de resultats.

  • control de gestió, ratis i situació de tresoreria.

  • assessorament i revisió comptable amb visites periòdiques.

  • transcripció dels llibres comptables obligatoris, dels comptes anuals d’acord amb el nou pla general comptable.

  • auditoria comptable.